Bidding Notices

BIDDING PACKAGES THE SAME PRODUCT, SERVICE

Mua ống mềm CNG thay thế cho các trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con CNG năm 2022 (10:00 23/12/2022)

Mua ống mềm CNG thay thế cho các trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con CNG năm 2022 (10:00 23/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:14 20/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:06 09/12/2022)

Mua sắm lốp xe ô tô thay thế cho các Rơmooc năm 2022 (10:04 09/12/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:34 30/11/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:23 17/11/2022)

Mua màn hình HMI ETOP (10:36 17/11/2022)

Mua van 6" và 4" thay thế tại Kho Gò Dầu năm 2022 (15:45 30/11/2022)

Mua van 6" và 4" thay thế tại Kho Gò Dầu năm 2022 (10:53 17/11/2022)

Mua khớp nối nhanh dùng cho các bồn và trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con năm 2022 (16:28 30/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Gia công, chế tạo ống sinh hàn cho các máy nén Safe năm 2022 (09:00 29/11/2022)

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống Fire and Gas tại các kho/trạm Gò Dầu, Mỹ Xuân, Hiệp Phước, Samsung, TVP năm 2022. (09:00 25/11/2022)

Mua khớp nối nhanh dùng cho các bồn và trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con năm 2022 (09:00 17/11/2022)

Mua khớp nối nhanh dùng cho các bồn và trụ nạp tại các trạm mẹ và trạm con năm 2022 (09:00 17/11/2022)

Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác BDSC các máy nén CNG Safe năm 2022 (10:08 04/11/2022)

Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác BDSC các máy nén CNG Safe năm 2022 (09:43 18/10/2022)

Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiết nạp LPG tại Kho LPG Cần Thơ (14:00 21/10/2022)